Month: August 2017

Hai mươi năm sống ở xứ mình tôi đã học được và hiểu được khoảng 85% những chữ Việt và những chữ có từ gốc tiếng Hán ở miền Nam nhưng hơn 30 năm sống ở xứ người chỉ học được khoảng 45% chữ tiếng nước Người (Hòa Ngữ) và càng học càng thấy mình càng dốt

Hai mươi năm sống ở xứ mình tôi đã học được và hiểu được khoảng 85% những chữ Việt và

Continue reading