“Lúc bấy giờ

“Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga chỉ là theo cảm tính tự nhiên… Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua vì các “ông, bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thi tôi chưa rõ” – Hồ Chí Minh
Bác tốn gần 30 năm để tìm ra chân lý, vậy thì ở tuổi đôi mươi chưa lĩnh hội được chân lý đó thì có gì sai T.T
See Translation