CẦN LẮM MỘT SỰ CÔNG BẰNG

CẦN LẮM MỘT SỰ CÔNG BẰNG
Trần Quốc Toản 16 tuổi cầm quân đánh giặc Nguyên Mông. Nguyễn Huệ 27 tuổi thống lĩnh quân đội nhấn chìm 5 vạn quân Xiêm xuống sông Rạch Gầm – Xoài Mút. Trần Phú 26 tuổi làm Tổng bí thơ của Đảng. Đó là chưa kể Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân lúc còn để chỏm.
Ông Vũ Minh Hoàng 26 tuổi có gì mà không làm được vụ phó? Nền giáo dục của các nước văn minh tiên tiến người ta đâu có vì tiền mà chứa chấp những sinh viên kém cỏi.