Chắc mom đang phi con super cup thần thánh trên đường đi chợ về hoặc đang vừa nấu cơm vừa quát đám cháu :))

Chắc mom đang phi con super cup thần thánh trên đường đi chợ về hoặc đang vừa nấu cơm vừa quát đám cháu :))
Nhớ món dưa cà tuyệt hảo phết. Đám thanh niên trong khu bảo mềnh: Bảo bà đi chậm thôi, 72 tuổi rồi mà phóng xe kinh bỏ mẹ =))