Dạo này ai cũng quở tao ốm quá và xấu quá

Dạo này ai cũng quở tao ốm quá và xấu quá.
Đậu moá, tao sụt có 3kg thôi mà, tao lao lực có 2 tháng thôi mà, tao không gym có 3 tháng thôi mà….
Rồi tao chuẩn bị mở thêm 2 cái quán nữa thôi mà …
Rồi tao sẽ thành con mọi thôi mà …
Đậu moá … Mệt quá …
Đậu moá và đậu moá …
See Translation