Hai mươi năm sống ở xứ mình tôi đã học được và hiểu được khoảng 85% những chữ Việt và những chữ có từ gốc tiếng Hán ở miền Nam nhưng hơn 30 năm sống ở xứ người chỉ học được khoảng 45% chữ tiếng nước Người (Hòa Ngữ) và càng học càng thấy mình càng dốt

Hai mươi năm sống ở xứ mình tôi đã học được và hiểu được khoảng 85% những chữ Việt và những chữ có từ gốc tiếng Hán ở miền Nam nhưng hơn 30 năm sống ở xứ người chỉ học được khoảng 45% chữ tiếng nước Người (Hòa Ngữ) và càng học càng thấy mình càng dốt. Thói quen khi đọc những bài báo hay xem phụ đề ghi ra những chữ chưa hiểu nghĩa vào trang giấy và sau đó tra googel. Và hôm nay những chữ này xin các bạn ở Hòa Lan cùng học
Proletariaat = người vô sản
Pleidooi = lời thỉnh cầu, biện minh
Defilé = ô nhục
pittoresk = trang nhã
bescheren = bảo vệ
exces = qúa mức
dilettantisme = có tính cách tài tử )ko chuyên nghiệp)
revival = sự phục hưng
authenticiteit = tính xác thực