(Hồi đó mà đế quốc Mỹ không can thiệp thì quân và dân Bắc Triều tiên đã giải phóng hoàn toàn miền Nam

(Hồi đó mà đế quốc Mỹ không can thiệp thì quân và dân Bắc Triều tiên đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, đưa đất nước đi lên CNXH và bọn chủ tư bản Hàn Xẻng đâu có thể nào xây nhà máy ở Việt Nam để bóc lột giá trị thặng dư của người Việt Nam được cơ chứ)
Samsung SEHC tại TP.HCM là tổ hợp nhà máy sản xuất TV và các thiết bị điện tử gia đình lớn thứ 2 thế giới, với tổng sản lượng chiếm 19% nhà máy Samsung toàn cầu.