MỘT VÀI SUY NGHĨ SAU KHI KIỂM TRA CÔNG TRÌNH DO TƯ NHÂN ĐẦU TƯ:

MỘT VÀI SUY NGHĨ SAU KHI KIỂM TRA CÔNG TRÌNH DO TƯ NHÂN ĐẦU TƯ:
1. BQLDA chả cần có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Nhân sự của Ban này chỉ cần 4-5 người là quá đủ.
2. Cá nhân người trực tiếp QLDA cũng chẳng cần gì cái gọi là CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
3. Chỉ có Chủ đầu tư không có kinh nghiệm và muốn chia xẻ trách nhiệm thì mới thuê TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT. Nếu muốn hiệu quả thì Chủ đầu tư thuê trực tiếp cá nhân giỏi giám sát (không làm tốt hoặc đi đêm với nhà thầu thi công là đuổi).
4. Mọi giao kèo về tiến độ, chất lượng hãy nêu chặt chẽ trong hợp đồng. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG hãy giao cho NHÀ THẦU THI CÔNG. Nếu làm được như vậy thì mục 3 bỏ qua, 4-5 người vừa làm QLDA vừa kiểm tra, giám sát là đủ ( ông chủ chỉ cần trả 30-40 triệu đồng/ tháng là họ lăn như bi ngay)