THƠ CON CÓC

THƠ CON CÓC…
Một thằng ngu cũng đủ…
Kể oan cho nó, vì như chị em đến tháng (19/5), nó không thể làm gì khác hơn.
Nay em tập trung vào chửi đám phóng viên. Chúng mà cũng có học chút, có hiểu biết, thì ra ngoài mà quay đám cưới, đám ma gì, tiền ít tiền nhiều gì cũng được…
Hoặc đói, về xin, em nuôi…
Quay cái này làm gì…
Vậy lại có thơ con cóc rằng:
Lẳng lặng mà coi chúng phát rồ,
Chúng đi thờ cúng xác thằng hồ
Mai này kéo sập cho tan xác,
Lấy gì mà cúng với chả thờ…
Lẳng lặng mà xem, mấy thằng ngu
Chụp dưới chụp lên, thấy con cu
Rủi thay cu chuyển cho thằng lú,
Lú trốn đằng lú, hồ chẳng còn mồ…